Information
สพฐ.ติดตามงานจัดระบบข้อมูลสารสนเทศการจบการศึกษา สพม.14
       เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 สพฐ. โดยคุณศุภรัตน์ สุนทรโชติ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน และคุณกนกรัตน์ บุญมา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ จากสำนักงานทดสอบทางการศึกษา สพฐ. ได้มาติดตามการดำเนินงานจัดระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานในด้านงานทะเบียนและการจัดทำจัดเก็บเอกสารหลักฐานการศึกษา และเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานในด้านการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศการจบการศึกษา ของเขตพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีนางนิรมล วัชรานันทกุล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วย รองผอ.ร.ร.และครูจากโรงเรียนทุ่งมะพร้าววิทยา ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลการติดตามดังกล่าวแก่ผู้มาติดตาม เรวดี ภาพ / ข่าว
 
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด