Information
สพม.14 จัดเสวนาฯ แลกเปลี่ยนความรู้ สู่การยกระดับคุณภาพการศึกษา
       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยองค์คณะบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 จุดที่ 3 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 ณ โรงแรมไอเฟล อินณ์ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง โดยนายบัณฑูร ทองตัน อัยการเชี่ยวชาญ ประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 เป็นประธานการประชุม และนายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 กล่าวรายงานการประชุมสัมมนาฯ การจัดประชุมสัมมนาฯ เพื่อให้คณะกรรมการบริหารจัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ประสบการณ์ ปัญหา ข้อจำกัด ของโรงเรียนตามขนาด ตามพื้นที่ที่มีความแตกต่าง นำไปสู่การกำหนดรูปแบบการจัดการศึกษาตามที่คาดหวัง ร่วมมือกันพัฒนา แก้ไขปัญหา และส่งเสริมการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น โดยการเสวนาซึ่งร่วมเสวนา ประกอบด้วย นายบัณฑูร ทองตัน อัยการเชี่ยวชาญ ประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 นาย เกียรติศักดิ์ ปิลลวาสน์ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมฯ 14 นายดลหล้อ เปกะมล ก.ต.ป.น. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมฯ 14 และประธานกรรมการสถานศึกษาฯ จำนวน 3 คน และผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาประกอบด้วย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนในสังกัดจังหวัดระนอง จำนวน 50 คน ชาคริต ภาพ/ เรวดี ข่าว
 
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด