Information
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพม.14 สร้างสรรค์งานด้วยคลิปวีดิโอ
       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 (พังงา ภูเก็ต ระนอง) ได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ การประชาสัมพันธ์ การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัด ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการประชาสัมพันธ์ ของเครือข่ายมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมสนับสนุนเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ข่าวภาพความสำเร็จ การพัฒนาเครือข่าย พัฒนาคน พัฒนาทีมและพัฒนางานด้านการประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ นำไปสู่การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร จึงได้จัดโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพม.14 หลักสูตร การผลิตคลิปวีดิโอเพื่อการประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 10-11 เมษายน 2557 ณ โรงแรมภูงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ให้มีความรู้ ความสามารถ ด้านเทคโนโลยีในการผลิต Media ในรูปแบบของ Video clip ไปประยุกต์ใช้ในการประชาสัมพันธ์ รวมทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ให้กับเครือข่ายประชาสัมพันธ์ อันจะนำมาสู่การปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ โดยนางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รอง ผอ.สพม.14 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม ในวันที่ 10 เมษายน 2557 เวลา 09.00 น. และ ให้เกียรติมอบวุฒิบัตร กล่าวปิดการอบรม วันที่ 11 เมษายน 2557 ในการอบรมครั้งนี้ มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 33 คน ประกอบด้วยผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนๆละ 1 คน จำนวน 27 คน และบุคลากร ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 กลุ่มละ 1 คน จำนวน 6 คน ได้รับความร่วมมือวิทยากรจาก เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพฐ. นายสมชาย สำอางกาย นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 และนายไพรัช นวลขำ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
       สำหรับหลักสูตรการอบรมประกอบด้วย เนื้อหาความรู้เบี้องต้นเกี่ยวกับคลิปวีดิโอ ,ภาพยนตร์สั้น มุมภาพและศัพท์เทคนิคการผลิตคลิปวีดิโอ การวางโครงเรื่อง การเขียนบท(สคิป) การเขียนบทภาพ การตัดต่อ การลงและการใช้โปรแกรม (Ulead ProX6) การบันทึกเสียง การนำออกมาใช้ เรวดี ภาพ / ข่าว
 
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด