Information
สัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์โดยองค์คณะบริหารจัดการเขตพื้นที่มัธยมฯ 14
       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยองค์คณะบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 เพื่อให้คณะกรรมการบริหารจัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ประสบการณ์ ปัญหา ข้อจำกัด ของโรงเรียนตามขนาด ตามพื้นที่ที่มีความแตกต่าง นำไปสู่การกำหนดรูปแบบการจัดการศึกษาตามที่คาดหวัง ร่วมมือกันพัฒนา แก้ไขปัญหา และส่งเสริมการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น โดยกำหนดจัดสัมมนา 3 จุด จุดที่ 1 จังหวัดพังงา วันที่ 25 มีนาคม 2557 ณ โรงแรมภูงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา จุดที่ 2 จังหวัดภูเก็ต วันที่ 4 เมษายน 2557 ณ โรงแรมโบ๊ทลากูล อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต จุดที่ 3 จังหวัดระนอง วันที่ 29 เมษายน 2557 ณ โรงแรมไอเฟล อินน์ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง โดยรูปแบบจะเป็นการเสวนาทางวิชาการและการสัมมนากลุ่มย่อย เพื่อตกผลึกความคิดขององค์คณะผู้บริหารจัดการระดับเขตพื้นที่การศึกษาฯและระดับสถานศึกษา และ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557 เป็นการประชุมสัมมนาฯ จุดที่ 1 เวลา 09.00 น. นายธัชชเวชน์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาฯ และบรรยายพิเศษ ณ โรงแรมภูงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา โดยในการเสวนามีผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วย นายบัณฑูร ทองตัน อัยการเชี่ยวชาญ ประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 นายแพทย์พิสิฐ ยงยุทธ์ กรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมฯ 14 นายธีรชัย สังข์ทอง ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมฯ 14 นายดลหล้อ เปกะมล ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมฯ 14 และประธานกรรมการสถานศึกษาฯ ประกอบด้วย นายไพศาล วารีศรี พระครูสุวัตถิธรรมรัต เจ้าคณะอำเภอคุระบุรี นายวิวัฒน์ สงสาเด็น เรวดี ภาพ / ข่าว
 
     
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด