Information
การนำเสนอโครงงานนักเรียนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
       เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2557 เวลา 09.00 น. ที่โรงแรมภูงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 เป็นประธานเปิด กิจกรรมการจัดนิทรรศการนำเสนอโครงงานนักเรียน ตามโครงการการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2556 โดยมีผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดจาก 3 จังหวัด พังงา ภูเก็ตและระนอง ตลอดจนคณาจารย์ที่เป็นวิทยากร ร่วมในพิธีเปิด มีนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 31 คน การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้จัดนิทรรศการและนำเสนอโครงงาน ตลอดจนได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
       โครงการส่งเสริมพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เกิดจากการร่วมมือของ สพฐ. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และ สพม.14 โดยแต่ละปีจะคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวนปีละ 30 คน จาก จังหวัดพังงา ภูเก็ตและระนอง ที่มีศักยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์มาส่งเสริมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในปีการศึกษา 2556 นักเรียนรุ่นที่ 4 ของโครงการ ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 31 คน ได้เรียนรู้และทำโครงงานสำเร็จแล้ว จำนวน 10 โครงงาน เพื่อให้นักเรียนและครูได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกัน สพม.14 จึงได้จัดให้มีการจัดนิทรรศการและนำเสนอโครงงานของนักเรียนในครั้งนี้ขึ้น เรวดี ภาพ / ข่าว
 
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด