Information
สพม.14 ประชุมข้าราชการ ลูกจ้างในสำนักงาน ครั้งที่ 1/2557
       สพม.14 ประชุมข้าราชการ และลูกจ้างในสำนักงาน ครั้งที่ 1/2557 โดยมีนายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 เป็นประธาน ณ ห้องประชุมเขาทอย เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน แจ้งเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบ ตลอดจนเป็นการชี้แจงแนวปฏิบัติในการปฏิบัติงานร่วมกันในสำนักงาน โดยในการประชุมครั้งนี้มีแจ้งเพื่อทราบจากกลุ่มต่างๆ ประกอบด้วย กลุ่มอำนวยการ เรื่องการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ. ข้อกำหนดในการใช้เงินสวัสดิการ สพม.14 การลงนัดหมายผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ สพม.14 และการพิมพ์หนังสือราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี กลุ่มบริหารงานบุคคล เรื่อง การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชายฝั่งอันดามัน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เรื่องการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ การเปิดรับสมัครสอบโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 3 และการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2557 นอกจากนี้ ผอ.สพม.14 ยังมีเรื่องต่างๆแจ้งให้บุคลากรทราบ เช่น เรื่อง เป้าหมายการ เบิกจ่ายเงิน แผนและโครงการของเขตพื้นที่ฯ การสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2557 การจัดกรอบอัตรากำลังบุคลากร 38 ค.(2) การต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู การเลือกตั้ง สว. การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดจังหวัดพังงา การเป็นเจ้าภาพแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียน สพฐ.รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ การยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เป็นต้น และก่อนจบการประชุม ผอ.สพม.14 ได้ฝากข้อคิดเพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการทำงาน ให้กับข้าราชการและลูกจ้างทุกคน ในเรื่องของ ค่านิยมหลักของ ก.พ. 8 ข้อ ซึ่งประกอบด้วย 1. Accountibility (รู้จักความรับผิดชอบ) 2. Customer service ( มีใจให้บริการ) 3. Communication (การสื่อสารเป็นเยี่ยม) 4. Change leader (เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง) 5. Integrity (ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง) 6. Team worke (การทำงานเป็นทีม) 7. Networking (สร้างสรรค์เครือข่าย) 8. Guru (สั่งสมความเชี่ยวชาญ) เรวดี ภาพ / ข่าว
 
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด