Information
การเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ. สพม.14
       สพม.14 ดำเนินการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ.ซึ่งหมดวาระลง โดยได้กำหนดให้มีหน่วยเลือกตั้ง ทั้งหมด 28 หน่วยเลือกตั้ง ประกอบด้วยหน่วยเลือกตั้งโรงเรียนในสังกัดทุกโรงและหน่วยเลือกตั้ง สพม.14 โดยในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 นางสาวเจริญวรรณ หนูนาค หัวหน้ากลุ่มพัฒนามาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะ จากสำนักงาน ก.ค.ศ.ออกสังเกตการณ์ กำกับติดตามการหน่วยเลือกตั้งโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน สังกัดสพม.14 และในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผอ.สพม.14 พร้อมด้วย นางสุภาณี ธรรมประดิษฐ์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการได้เดินทาง ไปตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้ง โรงเรียนเมืองถลาง สตรีภูเก็ต ภูเก็ตวิทยาลัย จังหวัดภูเก็ต และโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา จังหวัดพังงา เพื่อตรวจดูความเรียบร้อยในการดำเนินการเลือกตั้ง ทุกหน่วยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี มีปัญหาบ้างเล็กน้อยที่ไม่ได้มีผลกระทบต่อการเลือกตั้งแต่อย่างใด และผลการเลือกตั้ง สังกัด สพม.14 ผู้แทนข้าราชการครูได้คะแนนสูงสุด ได้แก่ หมายเลข 1 นายสงกรานต์ จันทร์น้อย 950 คะแนน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 1,230 คน ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาได้คะแนนสูงสุด ได้แก่ หมายเลข 1 นายคณิตพันธ์ จามรธัญญวาท 31 คะแนน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 67 คน ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่นได้คะแนนสูงสุด ได้แก่ หมายเลข 2 นายปกรณ์ศักดิ์ ถินอภัย 13 คะแนน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 35 คน เรวดีภาพ/ ข่าว
 
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด