Information
สพม.14 จัดสรรเงินทุนหมุนเวียนแก้ไขปัญหาหนี้สินครู
       วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเขางุ้ม สพม.14 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเงินทุนหมุนเวียน เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ 2557 ตามโครงการเงินทุนหมุนเวียน เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูตามนโยบายของรัฐบาลที่มีวัตถุประสงค์ให้ข้าราชการครู (ผู้สอน) กู้ยืมเงินไปชำระหนี้โดยคิดอัตราดอกเบี้ยต่ำ เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนจากภาระหนี้สิน รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ข้าราชการครูได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ โดย นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 เป็นประธาน และมีคณะกรรมร่วมประชุมพิจารณา จำนวน 6 คน ในการนี้มีผู้แจ้งความประสงค์และส่งหลักฐานขอกู้ยืมเงิน จำนวน 6 ราย ซึ่งสำนักงาน ก.ค.ศ ได้จัดสรรเงินกู้ยืมมาให้ เป็นเงิน 1,800,000 บาท คณะกรรมการได้ร่วมพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด และไม่เกินวงเงินที่ ก.ค.ศ.จัดสรรให้ ซึ่งผลจากการพิจารณามีผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ จำนวน 4 ราย โดยมีวงเงินกู้ยืมคนละ 200,000 บาท เรวดี ภาพ / ข่าว
 
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด