Information
สพม.14 ประชุมเตรียมความพร้อมสอบ O-NET ปีการศึกษา 2556
       วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมปันหยี โรงแรมภูงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 เป็นประธานการประชุมคณะทำงาน กรรมการดำเนินการสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2556 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2557 มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 130 คน โดยที่ประชุมได้มีการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินการสอบและบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย เพื่อให้การดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีความบริสุทธิ์ ยุติธรรม การสอบ O-net ครั้งนี้ สพม.14 ได้จัดตั้งศูนย์ประสานการสอบระดับจังหวัดและกรรมการประจำศูนย์ จำนวน 4 ศูนย์ ประกอบด้วย ศูนย์ที่ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 มีโรงเรียนที่เป็นสนามสอบจำนวน 6 โรงงเรียน ศูนย์ที่ 2 โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” จังหวัดพังงา มีโรงเรียนที่เป็นสนามสอบ จำนวน 4 โรงเรียน ศูนย์ที่ 3 โรงเรียน พิชัยรัตนาคาร จังหวัดระนองมีโรงเรียนที่เป็นสนามสอบ จำนวน 7 โรงเรียน และศูนย์ที่ 4 โรงเรียนสตรีภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต มีโรงเรียนที่เป็นสนามสอบ จำนวน 7 โรงเรียน เรวดี ภาพ / ข่าว
 
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด