Information
สพม.14 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557
       นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 ณ โรงเรียนเกาะยาววิทยา อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2557 เพื่อชี้แจงความเคลื่อนไหว ข้อกฎหมาย แนวปฏิบัติเกี่ยวงานต่างๆ รวมทั้งเป็นการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ในการบริหารจัดการศึกษา จากผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด อันจะนำไปสู่การบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ มีเรื่องแจ้งผู้บริหารสถานศึกษาเกี่ยวกับ การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2557 แนวทางการพัฒนาและยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการบวนการนิเทศเต็มพิกัด การสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2557 การเบิกจ่ายงบประมาณ และเร่งรัดการเบิกจ่าย การกำหนดกรอบอัตรากำลังตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(2) การจัดสรรวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2556) การเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน ก.ค.ศ. การใช้ระบบ My office และระบบ E –Office นโยบายการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 และนโยบายแนวปฏิบัติการดำเนินงานตามนโยบายการเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีวศึกษา : สามัญศึกษา และเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการจัดตั้งเครือข่ายมัธยมศึกษาจังหวัด/สหวิทยา เรวดี ภาพ / ข่าว
 
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด