Information
สพม.14 ประชุมร่วมวิพากษ์แผนปฏิบัติการประจำปี 2557
       สพม.14 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการกลั่นกรองแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2557 เมื่อวันที่ 17 – 19 ธันวาคม 2556 ณ โรงแรมไอเฟลอิน อำเภอเมือง จังหวัดระนอง เพื่อร่วมกันวิพากษ์ แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะโครงการในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2557 ให้มีความเหมาะสม ถูกต้องและส่งผลต่อการพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างแท้จริง โดยในวันที่ 18 ธันวาคม 2556 นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษเรื่อง รูปแบบและแนวทางการดำเนินงานตามนโยบาย สพฐ. ของ สพม.14 ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมฯประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นตัวแทนเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดพังงา ภูเก็ต และระนอง จังหวัดละ 3 คน ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และตัวแทนบุคลากร สพม.14 กลุ่มละ 1 คน ศึกษานิเทศก์ รวมทั้งสิ้น จำนวน 30 คน โดยการประชุมได้มีการนำเสนอโครงการที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ 2557 และผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมกันวิพากษ์ ให้ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อคิดต่างๆ แต่ละโครงการที่นำเสนอ และก่อนปิดการประชุม ผอ.สพม.14 ได้กล่าวขอบคุณผู้ร่วมประชุมและคณะทำงานทุกคนที่ทำให้การประชุมในครั้งนี้ ประสบความสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เป็นตามเป้าหมายที่วางไว้ และจะนำข้อวิพากษ์ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ไปปรับปรุงในการดำเนินการต่อไป เรวดีภาพ / ข่าว
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด