Information
นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา กรีฑาภายใน โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
       วันที่ 12 ธันวาคม 2556 เวลา 10.00 น. นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา กรีฑาภายใน “น้ำเงิน เหลือง เกมส์” โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ปีการศึกษา 2556 ที่สนามกีฬากลางจังหวัดพังงา โดยนายวัฒนา จินดาพล รองผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขันกีฬา กรีฑาครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการกีฬา ของนักเรียน ด้วยเชื่อว่ากีฬาสร้างคน และสร้างชาติ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติทางการเมือง การปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตลอดจนสร้างความรัก สามัคคี ของหมู่คณะในโรงเรียน การจัดการแข่งขันแบ่งนักเรียน ครูและบุคลากร ออกเป็น 4 กลุ่มสี มีการแข่งขันกรีฑาประเภทลู่และประเภทลาน ระหว่างวันที่ 12 -13 ธันวาคม 2556 โดยได้รับการสนับสนุนจากหลายฝ่ายทั้งภาครัฐ เอกชน และผู้ปกครอง เรวดี ภาพ / ข่าว
 
     
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด