Information
รมว.กระทรวงศึกษาธิการ (นายจาตุรนต์ ฉายแสง) มอบนโยบายจุดที่ ภาคใต้
       เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2556 นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมเสวนานำนโยบายกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ "การรวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา" ภาคใต้ ซึ่งเป็นจุดที่ 3 ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช ในการประชุมครั้งนี้เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆ เกี่ยวกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษามาตรฐานระดับสากลและก้าวไปสู่ประชาคมอาเซียน โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 -18 พฤศจิกายน 2556 มีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าประชุม ประกอบด้วย ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาที่ดูแลกลุ่มนโยบายและแผน ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ผู้แทนอ.ก.ค.ศ.ฯ ผู้แทนคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ผู้แทน ก.ต.ป.น.ฯ ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนนักเรียน และประชาสัมพันธ์ ทุกเขตพื้นที่การศึกษาในภาคใต้ รวมกว่า 1,000 คน โดยนายจาตุรนต์ฯ ได้มอบนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 8 นโยบายพร้อมกับเน้นย้ำว่าการปฏิรูปการศึกษาจะต้องมาจากทุกภาคส่วนจึงจะประสบความสำเร็จ และได้มีการเสวนาเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากผู้แทนต่างๆที่เข้าร่วมประชุม เรวดี ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด