Information
สพม.14 พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานข้าราชการครู
       เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2556 นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว ผอ.สพม.14 เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพม.14 และบรรยายพิเศษ ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
       สพม.14 จัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างวันที่ 24 – 26 ตุลาคม 2556 ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยจัดอบรมพัฒนาครูผู้ช่วย และครู คศ.1 สังกัด สพม.14 จำนวน 170 คน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงานและปฏิบัติตนตามหลักวิชาชีพครู สร้างความรู้ความเข้าใจในแนวปฏิบัติการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม รวมทั้งสร้างความตระหนัก จิตสำนึก เจตคติที่ดี การปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู โดยในการอบรมพัฒนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรหลายท่านในการบรรยายให้ความรู้กับผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย นายสงกรานต์ จันทร์น้อย ผู้แทนครูใน ก.ค.ศ. บรรยายให้ความรู้เรื่อง การเสริมสร้างวินัย จรรยาบรรณครู นางสาววรรณนา รัตนภิรมย์ ผู้จัดการสำนักงานธุรกิจ-ขนาดย่อม สำนักงานธุรกิจสุราษฎร์ธานี กลุ่มธุรกิจขนาดกลางภาคใต้ บรรยายเรื่อง การวางแผนทางการเงินสำหรับข้าราชการครูฯ นายสุนันท์ เทพศรี อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา บรรยายเรื่อง ความเป็นครู ดร.อภิรดี ทองแกมแก้ว มหาวิทยาลัยทักษิณ บรรยายเรื่อง การสอนให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ ดร.เรวดี กระโหมวงษ์ หัวหน้าภาควิจัยและประเมินผล มหาวิทยาลัยทักษิณ บรรยายเรื่อง การประเมินทักษะทางสมองขั้นสูง Cognitive Domain และอาจารย์ศรีลักษณ์ ผลวัฒนะ ข้าราชการบำนาญ ครู คศ.5 นายกสมาคมครูวิทยาศาสตร์ประถมศึกษา บรรยาย เรื่อง เส้นทางความก้าวหน้าในวิชาชีพครู จากวิทยฐานะครูสู่เชี่ยวชาญพิเศษ ซึ่งในการอบรมพัฒนาครั้งนี้ เป็นความคาดหวังของ สพม.14 ที่จะสร้างครูที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ เป็นครูที่ดี มีความเป็นครูมืออาชีพ นำไปสู่พัฒนาการศึกษาให้ก้าวหน้าต่อไป ชาคริต ภาพ / เรวดี ข่าว
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด