Information
สพม.14 ประชุมสัมมนา อ.ก.ค.ศฯ อภิปรายสภาพปัญหาการปฏิบัติงาน การบริหารงานบุคคล
       เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2556 เวลา 13.00 น. นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผอ.สพม.14 เป็นประธานการประชุมสัมมนา อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ณ ห้องประชุมเขาทอย สพม.14
       สพม.14 จัดประชุมสัมมนา อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ระหว่างวันที่ 21 – 22 ตุลาคม 2556 เพื่อร่วมกันอภิปรายการปฏิบัติงาน สภาพปัญหาการบริหารงานบุคคล และแนวทางการแก้ไขปัญหา ตามหัวข้อบทบาทหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา มาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ซึ่งมีทั้งหมด 10 ข้อ โดยมีเข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วย อ.ก.ค.ศ.ฯ เขตพื้นที่การศึกษาฯ ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา และผู้แทนผู้อำนวยการกลุ่ม จำนวน 30 คน ซึ่งผลจาการประชุมสัมมนา อภิปรายในครั้งนี้ จะนำไปสู่การกำหนดนโยบายการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ต่อไป เรวดี ภาพ / ข่าว
 
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด