Information
สพม.14 ประชุมบุคลากรชี้แจงการจัดกรอบอัตรากำลัง และการประเมินค่างาน
       วันที่ 16 ตุลาคม 2556 สพม.14 ประชุมบุคลากรและลูกจ้างทุกคน ณ ห้องประชุม สพม.14 เพื่อ ชี้แจงเกี่ยวกับกรอบอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) การบริหารจัดการอัตรากำลังตามกรอบที่กำหนด การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) และ(ที่เพิ่มเติม) การประเมินค่างาน และอภิปรายสภาพปัญหาการปฏิบัติงานของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 รวมถึงแนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะ โดยนายสมบูรณ์ เรืองแก้ว ผอ.สพม.14 เป็นประธานการประชุม และได้กล่าวถึง สภาพปัญหาการปฏิบัติงาน การปฏิบัติตนตามระเบียบราชการ ขอให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติตามระเบียบราชการ ให้ช่วยกันสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสำนักงาน เช่นการแต่งกาย การปฏิบัติตน ฯลฯ และได้พูดถึงการจัดกรอบอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ ในภาพรวม หลังจากนั้น นางสาวสุปรียา ไข่มุกข์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ได้ชี้แจงรายละเอียดของการจัดกรอบอัตรากำลัง และการประเมินค่างาน ให้กับบุคลากร สพม.14 ทุกคนได้รับทราบ หลังจากนั้น นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผอ.สพม.14 ได้มอบเงินรางวัล แก่นายปรีชัย ศรีชัยโย นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ในโอกาสที่เป็นผู้เขียน Flowchart การปฏิบัติงานได้ดี ผู้อื่นสามารถปฏิบัติงานแทนได้ เรวดี ภาพ / ข่าว
 
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด