Information
สพฐ.ร่วมกับ UN WOMEN และสพม.14 รณรงค์การป้องกันยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก
       นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว ผอ.สพม.14 เป็นประธานเปิดการอบรมครูโครงการยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก ณ โรงแรมเขาหลักเมอร์ลิน อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา เวลา 09.00 น. วันที่ 10 ตุลาคม 2556
       สพฐ. ร่วมกับ UN WOMEN จัดอบรมครู เพื่อให้ความรู้ และสร้างความตระหนัก ในการป้องกัน แก้ไขปัญหา ยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก โดยสพฐ.ได้เลือกโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพังงา สังกัด สพม. 14 จำนวน 13 โรงเรียน เป็นกลุ่มเป้าหมายในการอบรมครั้งนี้ มีครูเข้ารับการอบรม จำนวน 150 คน ซึ่งจะเป็นครูแกนนำในการขยายผลการยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็กต่อไป การจัดอบรมครั้งนี้ เพื่อให้ครูได้สำรวจเด็กว่าได้รับการกระทำรุนแรงอย่างไรบ้าง หรือมีการพบเห็นสถานที่กระทำความรุนแรงต่อเด็ก ที่ไหน อย่างไรบ้าง และนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้เป็นแนวทางในการรณรงค์ยุติความรุนแรงที่เกิดขึ้นต่อไป
       นายสมบูรณ์ฯ กล่าวว่า ในสังคมไทยปัจจุบันมีการกระทำรุนแรงต่อเด็กและสตรีอยู่มากมายหลายอย่าง ซึ่งตามหลักจิตวิทยา ได้กล่าวไว้ว่าคนที่เป็นอาชญากรส่วนใหญ่ มักจะเป็นผู้ที่ถูกกระทำและถูกกดดันมาตั้งแต่สมัยเด็ก เพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก จึงต้องแก้ปัญหาตั้งแต่ในวัยเด็กโดยการไม่สร้างความกดดันให้เกิดขึ้นกับเด็ก ครูเองก็ไม่ควรสร้างความกดดันให้กับเด็ก เช่นการเฆี่ยนตีเด็กด้วยอารมณ์ ก็เป็นการสร้างความกดดันให้กับเด็กได้ และเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เด็กไม่อยากมาโรงเรียน ครูจึงควรหาวิธีการให้เด็กอยากมาโรงเรียน และทำอย่างไรให้เด็กอยากเรียนหนังสือ โดยให้ครูที่เข้ารับการอบรม เขียนแสดงความคิดเห็นว่า ทำอย่างไรให้เด็กอยากมาโรงเรียน ทำอย่างไรให้เด็กอยากเรียน และครูมีข้อเสนอแนะให้เขตพื้นที่ดำเนินการอย่างไรบ้าง เรวดี ภาพ / ข่าว
 
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด