Information
สพม.14 รวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา จากนโยบายสู่การปฏิบัติ ระดับสถานศึกษา
       สพม.14 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “รวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา จากนโยบายสู่การปฏิบัติระดับสถานศึกษา” เมื่อวันที่ 7 – 8 ตุลาคม 2556 ณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมีกิจกรรม 2 กิจกรรม คือ การแข่งขันกีฬาสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพม. 14 ทั้ง 3 จังหวัด พังงา ภูเก็ต ระนอง ในวันที่ 7 ตุลาคม 2556 และกิจกรรมประชุมสัมมนาทางวิชาการ ในวันที่ 8 ตุลาคม 2556
       วันที่ 7 ตุลาคม 2556 เวลา 10.00 น. นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา สพม.14 3 จังหวัด (พังงา ภูเก็ต ระนอง) ณ สนามบาสเกตบอล โรงเรียนสตรีภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยนายสมบูรณ์ เรืองแก้ว ผอ.สพม.14 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันกีฬา ซึ่งการจัดการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา สพม.14 การแข่งขันกีฬาแบ่งเป็น 4 ทีม คือ ทีมจังหวัดพังงา ภูเก็ต ระนอง และทีม สพม.14 มีประเภทกีฬาที่จัดการแข่งประกอบด้วย วอลเลย์บอล บาสเกตบอล แชร์บอล เปตอง ฟุตบอล และกีฬาพื้นบ้าน เช่น ชักกะเย่อ วิ่งเปี้ยว ปิดตาตีหม้อ ฯลฯ ในภาคค่ำได้จัดให้มีกิจกรรมสร้างสรรค์เติมพลังยกระดับคุณภาพ การศึกษามีการมอบถ้วยรางวัลแก่ทีมกีฬาที่ชนะเลิศแต่ละประเภท โดยนายวิมล จำนงบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และมีการแสดงบนเวทีของแต่ละจังหวัด รวมทั้ง สพม.14 สำหรับในวันที่ 8 ตุลาคม 2556 เวลา 09.00 น. นายวิมล จำนงบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาทางวิชาการการยกระดับคุณภาพการศึกษา และได้ให้เกียรติมอบมอบโล่รางวัลแก่โรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงและมีพัฒนาการที่ดี และมอบเกียรติบัตรให้ครูผู้สอนที่มีรูปแบบวิธีการจัดการเรียนการสอนที่ดี (Best practice ) หลังจากนั้นมีการบรรยายพิเศษ เรื่องการศึกษาไทยในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต โดย ดร.สุขม นวลสกุล และ ศ.ดร.สุมาลี ตั้งประดับกุล และในภาคบ่าย มีกิจกรรมการนำเสนอผลงานการปฏิบัติที่ดีและนวัตกรรมของครู และกิจกรรมการเสวนาทางวิชาการ หัวข้อ “ การพัฒนาการศึกษา ในทศวรรษที่ 2 กับความต้องการและคาดหวังของท้องถิ่น และชุมชน ฝั่งอันดามัน (พังงา ภูเก็ต ระนอง) โดยมีนายบัณฑูร ทองตัน อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงานแรงงาน ภาค 8 ประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 เป็นผู้ดำเนินการเสวนา และมีผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วยนายแพทย์ประสิทธิ์ โกยศิริพงษ์ อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายกฤษ ศรีฟ้า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทย จังหวัดพังงา และ นายสุนทร คำกล้า รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
       นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว ผอ.สพม.14 กล่าวว่า นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายที่จะยกระดับคุณภาพการศึกษา 8 ประการ คือ 1.เร่งปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบให้สัมพันธ์ เชื่อมโยง เพื่อให้ผู้เรียนสามารถคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 2.ปฏิรูประบบผลิตและพัฒนาครู 3. เร่งนำเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร มาใช้ในการปฏิรูปการเรียนรู้ 4. พัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษาให้มีมาตรฐานเทียบได้กับระดับสากล 5. ส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาเร่งพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานมากกว่าการขยายเชิงปริมาณ 6. ส่งเสริมให้เอกชนและทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมจัดและสนับสนุนการศึกษามากขึ้น 7.กระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ และ 8.พัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเพื่อเป็นการสนองนโยบายดังกล่าว สพม.14 จึงมุ่งเน้นที่จะยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ทั้งระบบให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ปรับเปลี่ยนวิธีสอน สะท้อนความก้าวหน้าและภาพความสำเร็จของการปฏิรูปการศึกษาที่เป็นรูปธรรม ปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิด วิเคราะห์ มีทักษะการดำรงชีวิตบนพื้นฐานของความเป็นไทยและมั่นใจในตนเอง จึงได้จัดกิจกรรมรวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา จากนโยบายสู่การปฏิบัติระดับสถานศึกษาในครั้งนี้ขึ้น เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ และการบริหารจัดการให้กับโรงเรียนทุกโรง ครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้มีเวทีในการแสดงผลงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพและการขับเคลื่อนงานการปฏิรูปการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เป็นการเผยแพร่ผลงานการเรียนรู้ที่เป็นแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best practice) มีคุณภาพ มีคุณค่าทางวิชาการ และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา นำไปสู่การรวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษาต่อไป เรวดี ภาพ / ข่าว
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด