Information
สพม.14 รวมพลังรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
       นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผอ.สพม.14 เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนารวมพลังรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษา ตามโครงการตำรวจประสานงานโรงเรียน 1 ตำรวจ 1 โรงเรียน เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2556 ณ โรงแรมภูงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา
       สพม.14 มีนักเรียนอยู่ในอยู่ในความดูแล รับผิดชอบ จำนวน 28,633 คน และจากการสำรวจข้อมูลในสถานศึกษายังมีนักเรียนบางส่วนที่เกี่ยวข้องยาเสพติด ส่งผลให้การเรียนของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ต่ำลง และไม่สามารถเรียนจบได้ เพื่อเป็นการป้องกันและป้องปราม ไม่ให้นักเรียนเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติด จึงกำหนดกิจกรรมความร่วมมือระหว่างโรงเรียน และสถานีตำรวจ เป็นโครงการตำรวจประสานโรงเรียน 1 ตำรวจ 1 โรงเรียน และได้จัดประชุมสัมมนารวมพลังป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ขึ้นในวันที่ 30 กันยายน 2556 ณ โรงแรมภูงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา เพื่อสร้างความอบอุ่นให้โรงเรียนสามารถแก้ไขปัญหายาเสพติด และอบายมุขต่างๆภายในโรงเรียน เป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้โรงเรียนแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริง และถูกต้องนำมาซึ่งการแก้ไขปัญหาในอนาคตอย่างปลอดภัย รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างตำรวจและครูในโรงเรียน โดยในการประชุมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ครูที่รับผิดชอบงานป้องกันสิ่งเสพติดในสถานศึกษา ครูแนะแนว ผู้แทนเครือข่ายผู้ปกครอง ตัวแทนกรรมการสถานศึกษา ผู้แทนจากตำรวจภูธรจังหวัดพังงา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน วัฒนธรรมจังหวัด โดยมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้เข้าใจบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบร่วมกัน เช่นภารกิจตำรวจที่ประจำโรงเรียน และภารกิจของสถานศึกษา โดยได้รับเกียรติวิทยากรจาก พ.ต.ท.จักรกฤช แต้วัฒนา รอง ผกก. (ป) ฝ่ายป้องกันและปราบปราม สภ.เมืองพังงา และ นางสาวลัดดา ปานเกิด นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงาน ปปส. ภาค 8 นอกจากนี้ มีการระดมความคิดในการหาทางป้องกันและป้องปราม ที่จะไม่ให้นักเรียนเข้าไปเกี่ยวข้องกับสารเสพติดและอบายมุขต่างๆ เรวดี ภาพ/ ข่าว
 
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด