Information
สพม.14 จัดอบรมขยายผลระบบงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-office)
       เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2556 นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผอ.สพม.14 เป็นประธานเปิดการอบรม เชิงปฏิบัติการ ระบบงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) ณ ห้องประชุมเขาทอย สพม.14
       สพม.14 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการระบบงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรในสำนักงาน ระหว่างวันที่ 19 – 20 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุมเขาทอย สพม.14 เพื่อเป็นการขยายผลและพัฒนาการใช้งานระบบงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) ของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งได้พัฒนา ระบบ e-office ขึ้นมา เพื่อให้การปฏิบัติงานในสำนักงานมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนในสังกัด สพม.14 สามารถใช้งานในได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมเป็นบุคลากรของโรงเรียน จำนวน 65 คน อบรมวันที่ 19 กันยายน 2556 และบุคลากรสำนักงาน จำนวน 45 คน อบรมในวันที่ 20 กันยายน 2556 ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก นายภาสกร ทองเม็ด นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนางลัดดาวรรณ ชุณหพิมล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เรวดี ภาพ / ข่าว
 
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด