Information
สพม.14 จัดค่ายนักเรียนสร้างแกนนำคุณธรรมนำความรู้..สู่ทักษะชีวิต
       เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2556 นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว ผอ.สพม.14 เป็นประธานเปิดโครงการค่ายนักเรียนแกนนำคุณธรรมนำความรู้สู่ทักษะชีวิต ณ ค่ายกิจกรรมไร่ปรีดา อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ โดยมีนางนิรมล วัชรานันทกุล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษากล่าวรายงานการจัดกิจกรรมครั้งนี้
       สพม.14 จัดค่ายนักเรียนสร้างแกนนำคุณธรรมนำความรู้สู่ทักษะชีวิต ให้กับตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนละ 2 คน จำนวน 27 โรงเรียน ตัวแทนสภานักเรียนของโรงเรียน โรงเรียนละ 2 คน และครูแนะแนวโรงเรียนละ 1 คน รวม 135 คน เป็นเวลา 2 วัน ตั้งแต่วันที่ 18 – 19 กันยายน 2556 ณ ค่ายกิจกรรมไร่ปรีดา อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ เพื่อสร้างนักเรียนแกนนำในสถานศึกษาให้สามารถเป็นเครือข่ายในการสอดส่องดูและรายงานผลพฤติกรรมนักเรียนที่อาจจะเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เพื่อจัดตั้งสภานักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมในระดับ สพฐ. และกับหน่วยงานอื่นๆ เป็นการสร้างนักเรียนแกนนำให้เป็นเครือข่ายเยาวชนอาสาสมัครช่วยเหลือสังคม (OSCC) ระดับสถานศึกษา สพม.14 และนักเรียนแกนนำสามารถนำเอากระบวนการจัดการความขัดแย้งไปปรับใช้ในสถานศึกษาได้อย่างเหมาะสม ซึ่งการจัดค่ายครั้งนี้มีกิจกรรมสร้างจิตสำนึกรู้รักสามัคคี กิจกรรมสร้างจิตสำนึกรักตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม กิจกรรมนักเรียนยุคใหม่กับการปรับตัวในโลกไร้พรมแดน และกระบวนการจัดการความขัดแย้ง กิจกรรมฐานการเรียนรู้เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคม กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและช่วยเหลือสังคม และการคัดเลือกประธานสภานักเรียน สพม.14 โดยได้รับความร่วมมือวิทยากรจากมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท และคณะวิทยากรพี่เลี้ยง สำนักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา และสถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพังงาให้ความรู้และฝึกทักษะแก่นักเรียน และ ในเวลา 15.30 น.วันที่ 19 กันยายน 2556 นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผอ.สพม.14 ได้พบปะนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมค่าย และสรุปผลการจัดกิจกรรมค่าย พร้อมกับกล่าวปิดการจัดกิจกรรมค่ายสร้างแกนนำคุณธรรมนำความรู้สู่ทักษะชีวิตในครั้งนี้ เรวดี ภาพ / ข่าว
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด