Information
สพม.14 ร่วมกับ ปภ.จังหวัดระนองซ้อมแผนอพยพภัยสึนามิ
       วันที่ 17 กันยายน 2556 นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผอ.สพม.14 เป็นประธานเปิดการซ้อมแผนอพยพภัยสึนามิ ณ โรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง โดยมีนางอุดมพร สังขนันท์ ครูรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ กล่าวรายงาน
       สพม.14 ร่วมกับสำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนอง (ปภ.) จัดอบรม /ซ้อมแผนอพยพภัยสึนามิ ให้กับครู และนักเรียนโรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง ในวันที่ 14 กันยายน 2556 โดยในช่วงเช้านายวีระพงศ์ ทองศรีนุ่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปภ.จังหวัดระนอง และคณะได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติสึนามิ และภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในโรงเรียนและในชีวิตประจำวันของนักเรียน และในภาคบ่ายได้มีการปฏิบัติการซ้อมแผนอพยพภัยสึนามิ โดยมีการสร้างสถานการณ์ในการเกิดภัยสึนามิให้กับครูและนักเรียน แล้วให้ทุกคนปฏิบัติตามแผนและขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ให้ การซ้อมแผนอพยพในครั้งนี้เพื่อให้ครูและนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติได้รับความรู้และมีแผนที่จะป้องกันภัยที่จะเกิดขึ้นได้ โดยมีนักเรียนและครูเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 160 คน
       นางสาวสุวิภาฯ กล่าวว่า โครงการนี้มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากในปัจจุบันสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปจากผลกระทบเกิดจากการกระทำของมนุษย์ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของโลก ที่ผ่านมาประเทศไทยต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ร้ายแรง คือการเกิดสึนามิ ทำให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินจำนวนมาก และจังหวัดหวัดระนองก็เป็นพื้นหนึ่งที่เสี่ยงภัยสึนามิ สพม.14 จึงได้เล็งเห็นความสำคัญตรงนี้ จึงได้จัดให้มีโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อให้ครูและนักเรียนได้เรียนรู้วิธีการรับมือกับภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นทั้งที่โรงเรียนและในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง เรวดี ภาพ / ข่าว
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด