Information
สพม.14 พัฒนาครูด้านการประเมินเพื่อวินิจฉัยผู้เรียน
       เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2556 นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผอ.สพม.14 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาครูผู้สอนด้านการประเมินเพื่อวินิจฉัยผู้เรียน ณ โรงแรมมุกดารา บีช วิลล่า แอนด์สปา รีสอร์ท จังหวัดพังงา
       สพม.14 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนด้านการประเมิน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินเพื่อวินิจฉัยผู้เรียน รูปแบบและวิธีการสร้างเครื่องมือประเมิน การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ตลอดจนแนวทางการนำเครื่องมือไปใช้กับผู้เรียน ระหว่างวันที่ 14 – 15 กันยายน 2556 ณ โรงแรมมุกดารา บีช วิลล่า แอนด์สปา รีสอร์ท จังหวัดพังงา มีผู้เข้าอบรมเป็นนครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลางในสังกัด สพม.14 จำนวน 19 โรงเรียน ซึ่งเป็นครูผู้สอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระฯละ 1 คน รวมทั้งสิน 150 คน โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. ประกอบด้วย ดร.บุญชู ชลัษเฐียร อดีตผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล ดร. โชติมา หนูพริก และอาจารย์ลำไย สนั่นรัมย์ เรวดี ภาพ / ข่าว
 
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด