Information
สพม.14 พัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์
       เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2556 นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผอ.สพม.14 เป็นประธานเปิดการอบรม เชิงปฏิบัติการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพม.14 ณ ห้องตาปู โรงแรมภูงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา
       กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สพม.14 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 34 คน ซึ่งประกอบด้วยผู้ปฏิบัติหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนในสังกัดโรงเรียนละ 1 คน และบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ของกลุ่มงาน สพม.14 กลุ่มงานละ 1 คน ระหว่างวันที่ 5 – 6 กันยายน 2556 ณ ห้อง ตาปู โรงแรมภูงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ให้กับเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพม.14 ให้สามารถปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการอบรมครั้งนี้ เป็นการอบรมหลักสูตร การเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ การใช้ภาพ เพื่อการประชาสัมพันธ์ การสร้างและนำเสนอสื่อ สิ่งพิมพ์ออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Microsoft publisher 2010 และโปรแกรม issuu วิทยากรอบรมได้รับความอนุเคราะห์จาก นายไพรัช นวลขำ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพป.ราชบุรี เขต 1 ช่วยราชการศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักอำนวยการ สพฐ. และนายสมชาย สำอางกาย นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 และวันที่ 6 กันยายน 2556 นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล ได้มอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรม และปิดการอบรม ในเวลา 16.00 น. เรวดี ภาพ / ข่าว
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด