Information
สพม.14 ร่วมกับโรงเรียนตะกั่วป่า“เสนานุกูล”จัดค่ายนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา
       นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผอ.สพม.14 เป็นประธานเปิดโครงการขยายเครือข่ายกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC : Youth counselor เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุมโครงการชุมชนบ้านน้ำใส อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
       สพม.14 ร่วมกับโรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”ซึ่งเป็นศูนย์นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ประจำภาคใต้ จัดโครงการขยายเครือข่ายกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC : Youth counselor โดยการจัดค่ายนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC โรงเรียนสังกัด สพม.14 และโรงเรียนขยายโอกาส สังกัด สพป. พังงา จำนวน 130 คน ระหว่างวันที่ 4 – 6 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุมโครงการชุมชนบ้านน้ำใส อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา เพื่อขยายเครือข่ายนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC : Youth counselor และเพื่อให้นักเรียนที่มีจิตอาสาต้องการช่วยเหลือเพื่อนนักเรียนด้วยกัน ได้รับความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะในการให้คำปรึกษา สามารถเผชิญปัญหาที่เกิดขึ้นและแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง อย่างถูกวิธี มีความสุขกับการทำงาน ลดแรงกดดัน เข้าใจตนเอง เห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น เข้าใจและเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น ลดความขัดแย้งทางสังคม สามารถประสานเป็นเครือข่าย และวางแผนการดำเนินงานได้ตามความเหมาะสม การขยายเครือข่ายครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 6 โดยได้รับงบประมาณ จาก สพฐ. จำนวน 100,000 บาท และงบประมาณจากโรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” 61,700 บาท ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจัดกิจกรรม จากเจ้าหน้าที่นักจิตวิทยาโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เจ้าหน้าที่นักจิตวิทยาจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าบ้านพักและครอบครัวจังหวัดพังงาและคณะครู นักเรียนแกนนำ จากโรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” เรวดี ภาพ / ข่าว
 
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด