Information
สพม.14 สรรหาครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 11 พ.ศ.2557
       สพม.14 ดำเนินการสรรหาคัดเลือกครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 11 พ.ศ. 2557 โดยแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาสรรหาและคัดเลือก ซึ่งมีข้าราชการครูส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือก จำนวน 6 ราย แบ่งเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 2 ราย จากโรงเรียนเมืองถลาง และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 4 ราย จากโรงเรียนเมืองถลาง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ทับปุดวิทยา และ สตรีพังงา สำหรับการดำเนินการพิจารณาคัดเลือก คณะกรรมการได้มีการประชุมพิจารณารอบแรก เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2556 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม สพม.14 โดยมีนายสมบูรณ์ เรืองแก้ว ผอ.สพม.14 เป็นประธาน และช่วงบ่ายวันที่ 22 สิงหาคม 2556 ถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2556 คณะกรรมการได้ลงพื้นที่ประเมินสภาพจริง ณ สถานศึกษาของผู้ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือก โดยการสังเกตผลงาน สอบถาม สัมภาษณ์ ครู นักเรียน ผู้ปกครอง เพื่อประกอบการพิจารณา คัดเลือกให้เหลือ ระดับชั้นละ1 คน และให้มีการนำเสนอผลงานรอบสุดท้ายเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุม สพม.14 ซึ่งผลการพิจารณาคัดเลือก ผู้ที่ได้คัดเลือกเป็นครูดีในดวงใจระดับเขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่ นางชูศรี บุญทอย ครูโรงเรียนทับปุดวิทยา กลุ่มสาระการเรียนรู้นาฎศิลป์ และผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นครูดีในดวงใจระดับ สพฐ. ได้แก่ นางปราณี สุดสวาท ครูโรงเรียนเมืองถลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โมฮัมหมัดสตาร์ ราซัค ภาพ / เรวดี ข่าว
 
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด