Information
สพม.14 ร่วมกับโรงเรียนสตรีพังงาจัดค่ายภาษาไทยยกระดับผลสัมฤทธิ์
       สพม.14 ร่วมกับโรงเรียนสตรีพังงาและศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจังหวัดพังงา จัดกิจกรรมค่ายภาษาไทย ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2556 ณ โรงเรียนสตรีพังงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดย นายวิฑูรย์ จั่นสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีพังงา เป็นประธานเปิดกิจกรรมค่ายดังกล่าว ในวันที่ 31สิงหาคม 2556 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนสตรีพังงา ซึ่งการจัดกิจกรรมจัดเป็นฐานกิจกรรมการเรียนรู้ จำนวน 10 ฐาน ประกอบด้วย ฐาน อ่านคำ – รู้ความหมาย อ่านออกเสียงตามพยางค์ เขียนศัพท์สลับอักษร อ่านคิดเขียนด้วย อะไรเอ้ย อะไรเอ่ย เรียนรู้จากภาพ โซ่ทองคล้องคำ อ่านและดูบริบทช่วยลดข้อผิดพลาด เติมต่อสำนวนไทย ยอดนักสืบ และฐานสุดท้าย อ่านคิดเขียนคล่องด้วยบทเพลง เน้นให้นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 7 โรงเรียน จำนวน 100 คน ได้แก่โรงเรียนสตรีพังงา ดีบุกพังงาวิทยายน ตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม คลองเคียนรัฐราษฎร์รังสรรค์ เกาะยาววิทยา ทับปุดวิทยา และทุ่งโพธิ์วิทยา ได้รับความร่วมมือวิทยากรในการจัดกิจกรรมจาก สพม.14 โดย ดร.ละมูล รอดขวัญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และคณะครูจากศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจังหวัดพังงา เรวดี ภาพ / ข่าว
 
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด