Information
โรงเรียนสตรีภูเก็ตเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ EP/MEP ภาคใต้
       เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2556 นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผอ.สพม. 14 ร่วมพิธีเปิดการประชุม เชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรของ EP/MEP ภาคใต้ ประจำปี 25556 ณ โรงแรมเพิร์ลภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดพังงา โดยมีนายนายสมเกียรติ สังข์ขาวสุทธิรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธาน นายโกศล ใสขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติศรีนครินทร์ ภูเก็ต กล่าวรายงาน และนายอุเทน จิตต์สำรวย ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ตกล่าวต้อนรับ
โรงเรียนสตรีภูเก็ตเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร EP/MEP ภาคใต้ ประจำปี 25556 ขึ้น ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 1 กันยายน 2556 เพื่อพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษของโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในภาคใต้ ให้ครูสอนภาษาอังกฤษและชาวต่างชาติที่สอนในโรงเรียนได้นำเนื้อหาสาระของ AEC ไปบูรณาการในรายวิชาที่สอน สามารถวัดประเมินผลการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสถาบันภาษาอังกฤษ สพฐ. มีโรงเรียนเข้าร่วมอบรม ระดับประถม จำนวน 16 โรงเรียน โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จำนวน 29 โรงเรียน รวมจำนวนครูสอนภาษาอังกฤษ และครูชาวต่างชาติอบรมจำนวน ทั้งสิ้น 135 คน และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และบุคลากรจากโครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ โรงเรียนสตรีภูเก็ต เรวดี ภาพ / ข่าว
 
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด