Information
โรงเรียนปากจั่นวิทยารับการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างเศรษฐกิจพอเพียง
       เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม ที่ผ่านมา โรงเรียนปากจั่นวิทยา จังหวัดระนอง รับการประเมินจากคณะกรรมการประเมิน “สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมี นายมนตรี พรผล ผู้อำนวยการโรงเรียนกะทู้วิทยา เป็นประธานกรรมการประเมิน พร้อมด้วยคณะกรรมการ ประกอบด้วย นายกิตติ พฤติสืบ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต นางนิตยา ลิ่มเภาว์ ศึกษานิเทศก์ นางพรพิมล ผลกร่ำ ศึกษานิเทศก์ สพม.13 และนายประจิม ศิริทัพ ศึกษานิเทศก์ สพม.14 มีนายวีระศักดิ์ ภู่ขันเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนปากจั่นวิทยา ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพม.14 จังหวัดระนอง และ คณะครู นักเรียนให้การต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นางสาวนิตยา พรหมจิตร ภาพ / ข่าว
 
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด