Information
สพม.14 พัฒนาครูด้วยกระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring
       สพม.14 ร่วมกับมาหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาครูตามสมรรถนะให้เป็นครูดี ครูเก่ง มีคุณภาพ คุณธรรม สอดคล้องการการจัดการเรียนการสอนตามระดับชั้น บริบท และขนาดที่หลากหลายของโรงเรียน และความต้องการจำเป็นของ สพม. 14 ตามโครงการพัฒนาครูด้วยกระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมภูงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา โดยนายสมบูรณ์ เรืองแก้ว ผอ.สพม.14 เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาฯ มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 7 โรงเรียน ได้แก่โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา ทุ่งโพธิ์วิทยา ทับปุดวิทยา สตรีพังงา ทุ่งมะพร้าววิทยา คลองเคียนรัฐราษฎร์รังสรรค์ และโรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม มีผู้บริหาร ครู ศึกษานิเทศก์ และคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตร่วมประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จำนวน 104 คน ในการประชุมสัมมนาครั้งนี้ เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำเสนอผลงาน/ชิ้นงานของครูในการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของผู้เรียน โดยมีคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ตคอยให้คำแนะนำ เสนอแนะในการนำเสนอผลงานหรือชิ้นงานของครู เรวดี ภาพ / ข่าว
 
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด