Information
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
       โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน สังกัด สพม.14 ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โดยการจัดอบรมนักเรียน กลุ่มเสี่ยง จำนวน 150 คน ในวันที่ 24 – 25 สิงหาคม 2556 ณ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อำเภอเมือง จังหวัดพังงา มีนายกำจร อุทัยวัจนพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน เป็นประธานเปิดการอบรม โดยได้กล่าวว่า การจัดอบรมครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนกลุ่มเสี่ยงได้รับรู้ถึงปัญหาและพิษภัยของยาเสพติด ตระหนักถึงพิษภัย และสามารถสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดได้ และเพื่อสร้างเครือข่ายนักเรียนในการป้องกันและแก้ไขต่อต้านยาเสพติด รวมทั้งเป็นการปรับพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง และช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้สถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรเมืองพังงา ประกอบด้วย พ.ต.ท.อรุณ โสภาการ ร.ต.ท.วิโรจน์ โรจนพัฒนสุข ร.ต.ท.สุทธิพงษ์ นาแซง ด.ต.สุทธิพงษ์ ศรีลิขิต ด.ต.นฤทธิ์ ศรีทองเพ็ง และด.ต.ถิรเดช สุขศรี โดยแยกเป็นทีมครู DARE ให้ความรู้ในเรื่องของยาเสพติด ทีมฝ่ายปราบปราม ให้ความรู้เรื่องของการประพฤติปฏิบัติตนของเด็กเพื่อป้องกันและห่างไกลยาเสพติด และทีมฝ่ายจราจร ให้ความรู้ในเรื่องความเสี่ยงในการใช้รถ
นายกำจรฯ ยังกล่าวอีกว่า ปัจจุบันยาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญที่มีผลกระทบต่อคุณภาพประชากรและเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ สร้างปัญหาเป็นเวลานาน และนับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น และได้ระบาดไปในกลุ่มเยาวชน ซึ่งสร้างความรู้สึกสะเทือนใจให้กับพ่อแม่ ผู้ปกครองเป็นอย่างมาก นอกจากนั้น ปัญหายาเสพติดได้นำมาซึ่งความรุนแรงในครอบครัวและเกิดอาชญากรรมในรูปแบบต่างๆ เช่น การลักขโมย ฉกชิงวิ่งราว และบางครั้งอาจถึงกับ การเอาชีวิตซึ่งกันและกัน เด็กและเยาวชนเป็นเป้าหมายหลักองกระบวนการยาเสพติด เนื่องจากเป็นวัยที่เอื้อต่อการเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทั้งปัจจัยจากตนเอง คือเป็นวัยที่ต้องการเรียนรู้ อยากลอง กล้าเสี่ยง กล้าทำสิ่งท้าทาย นอกจากนี้ยังเกิดจากปัจจัยภายนอก คือ ผู้ค้ายาเสพติดต่างมองว่า เยาวชนส่วนใหญ่มีแหล่งเงินจึงมีความเชื่อมั่นว่าการค้ายาเสพติดกับเยาวชน ทำให้มีลูกค้าอยู่สม่ำเสมอ จึงจำเป็นอย่ายิ่งที่โรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องร่วมมือกันป้องกันเด็กและเยาวชนให้ปลอดภัยจากปัญหายาเสพติด เรวดี ภาพ / ข่าว
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด