Information
สพม.14 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
       จากสภาพการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน ส่งผลการกระทบต่อสังคมไทยทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการปกครอง ส่งผลกระทบไปถึงชุมชน ท้องถิ่น ครอบครัว พ่อแม่ผู้ปกครองไม่มีเวลาใกล้ชิดและอบรมดูแลลูกหลาน ภารหน้าที่จึงอยู่ที่สถานศึกษา ในขณะที่สถานศึกษาก็มีข้อจำกัดทั้งด้านจำนวนนักเรียน ที่มีจำนวนมากทำให้ไม่สามารถดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างใกล้ชิด กระบวนการดูแลช่วยเหลือนักเรียนยังไม่เป็นระบบ ขาดบุคลากรที่มีความรู้ และทักษะด้านจิตวิทยาและการแนะแนว ขาดการวางมาตรการและเครือข่ายการเฝ้าระวังอย่างเป็นระบบอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง จึงทำให้พฤติกรรมนักเรียน สร้างปัญหาให้กับสังคม เช่น การทะเลาะวิวาท ปัญหายาเสพติด และปัญหาพฤติกรรมทางเพศ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายในการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา ให้เป็นไปตามกฎระเบียบและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
เพื่อหามาตรการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สพม.14 จึงได้จัดโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างยั่งยืน โดยการจัดอบรมการใช้โปรแกรม Scan Tool ซึ่งเป็นโปรแกรมคัดกรองนักเรียนรายบุคคล ให้กับครูแนะแนว โรงเรียนละ 2 คน จำนวน 27 โรงเรียน รวม 54 คน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 12 คน โดยจัดอบรมเป็น 3 รุ่น รุ่นที่ 1 วันที่ 16 สิงหาคม 2556 ณ สพม.14 รุ่นที่ 2 วันที่ 20 สิงหาคม 2556 ณ โรงเรียนสตรีระนอง จังหวัดระนอง และรุ่นที่ 3 วันที่ 22 สิงหาคม ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยมีนางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผอ.สพม.14 เป็นประธานเปิดการอบรมในรุ่นที่ 1 สำหรับโปรแกรม Scan Tool มีการกรอกบันทึกข้อมูลนักเรียนเกี่ยวกับข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ข้อมูลแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) แบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียน แบบประเมิน SDQ (ประเมินโดยครู เด็กประเมินตนเอง และเพื่อนประเมิน) แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน แบบวัดโรคซึมเศร้า แบบประเมินความเครียด แบบสำรวจทักษะการดำรงชีวิต และแบบประเมินพหุปัญญา ลงในโปรแกรม ซึ่งสามารถนำข้อมูลมาจำแนกนักเรียนเป็นกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มมีปัญหาได้ เป็นฐานข้อมูลนำมาใช้ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ ทวีศักดิ์ ภาพ / เรวดี ข่าว
 
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด