Information
สพม.14 เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบควบคุมภายในให้กับครูและ บุคลากรทางการศึกษา เพื่อควบคุมและลดความเสี่ยงภายในหน่วยงาน
       วันที่ 22 สิงหาคม 2556 สพม.14 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จำนวน 60 คน ณ ห้องประชุม สพม. 14 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดวางระบบควบคุมภายใน ลดความเสี่ยง ป้องกัน ลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลืองหรือการทุจริตในหน่วยงาน โดยมีนางสาววลัยลักษณ์ ไกรสาตร์ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับ การอบรม ซึ่งการดำเนินการเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินได้กำหนดแนวทางให้ หน่วยงาน จัดวางระบบควบคุมภายใน การประเมินผลการควบคุมภายใน และจัดทำรายงาน รายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละ1 ครั้ง ภายใน 90 วัน นักจากวันสิ้นปีงบประมาณ ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งนี้ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดวางระบบควบคุมภายใน ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 แนวทางการจัดทำรายงานติดตามประเมินผลการควบคุม ภายใน และให้ผู้เข้ารับการอบรมได้วิเคราะห์แบบประเมินควบคุมภายในตนเอง นำเสนอและร่วมกันอภิปราย เรวดี ภาพ / ข่าว
 
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด