Information
ผู้ตรวจราชการ ศธ.นายกมล ศิริบรรณ ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดพังงา
       ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายกมล ศิริบรรณ และคณะลงพื้นที่เพื่อตรวจราชการ กรณีปกติ งวดที่ 2 และการตรวจราชการแบบบูรณาการ รอบที่ 2 (Monitoring and Education ) ในพื้นที่จังหวัดพังงา ณ โรงเรียนบ้านลำปี อำเภอท้ายเหมือง โรงเรียนบ้านบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า สังกัด สพป.พังงา และโรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” อำเภอตะกั่วป่า สังกัด สพม. 14 ในวันที่ 21 ส.ค. 56 โดยมีนายสมบูรณ์ เรืองแก้ว ผอ.สพม.14 นายสุรพันธ์ โกยวาณิชย์ ผอ.สพป.พังงา นายโกเมศ กลั่นสมจิต นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักศึกษาธิการ ภาค 10 นางคนึงนิจ เกตแก้ว รองผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดพังงา ประธานกรรมการสถานศึกษาฯ คณะครูและนักเรียนร่วมต้อนรับ การลงพื้นที่ของผู้ตรวจราชการครั้งนี้ได้ตรวจติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนใน 4 ประเด็น คือ นโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน คุณภาพการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ ในส่วนของการพัฒนาครูผู้ช่วย และการพัฒนาครูผู้สอนที่เน้นการคิด วิเคราะห์ โดยผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียนร่วมกันนำเสนอผลการดำเนินงานในแต่ละประเด็น และนายกมล ศิริบรรณ ยังได้ลงบันทึกการตรวจเยี่ยมโรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” ว่าสภาพแวดล้อมบรรยากาศ อาคารสถานที่ สะอาด ร่มรื่น สวยงามหน้าอยู่น่าเรียน ผู้อำนวยการและคณะได้ดำเนินการอย่างดี การพัฒนาการศึกษาร่วมกันทำได้ค่อนข้างดี ได้เสนอแนะและร่วมกันหารือเกี่ยวกับความพร้อมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้เข้มข้นขึ้น การป้องกันปัญหายาเสพติดทำได้ดีมาก ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง นักเรียนปลอดยาเสพติด ก่อนเดินทางกลับ เรวดี ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด