Information
โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยาระดมทุนเป็นทุนการศึกษาช่วยเหลือนักเรียน
       ผลจากการการเยี่ยมบ้านนักเรียน ตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา พบว่าครอบครัวของนักเรียนส่วนใหญ่มีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ สมควรได้รับความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา โรงเรียนจึงได้จัดโครงการระดมทุนการศึกษาทั้งจากภาครัฐและเอกชนเพื่อมอบให้กับนักเรียน โดยได้ทุนมาเป็นเงินทั้งสิ้น 384,700 บาท และในวันที่ 16 สิงหาคม 2556 โรงเรียนได้จัดมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ณ โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยมีนางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผอ.สพม.14 เป็นประธานในการมอบทุนการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 250 ทุน ซึ่งได้จัดสรรทุนการศึกษาเป็น 6 ประเภท ดังนี้
+++++1. ทุนนักเรียนสอบเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้ลำดับที่ 1 จำนวน 1 ทุน เป็นเงิน 2,000 บาท
+++++2. ทุนช้างเผือก เป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียน ระดับ 3.25 ขึ้นไประดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 3.50 ขึ้นไป ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุนละ 3,500 บาท จำนวน 9 ทุน เป็นเงิน 27,000 บาท
+++++3. ทุนนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น อันดับที่ 1-3 ในระดับสายชั้น ม.1-ม.6 และระดับปวช. ทุนละ 2,000 บาท จำนวน 15 ทุน เป็นเงิน 30,000 บาท
+++++4. ทุนนักเรียนที่มีความประพฤติดีและตั้งใจเรียน จำนวน 62 ทุน เป็นเงิน 154,200 บาท
+++++5. ทุนนักเรียนดีเด่นด้านกิจกรรมดนตรี กีฬา อย.น้อย ทูบีนัมเบอร์วัน คณะกรรมการนักเรียน ช่วยเหลือกิจการของโรงเรียน จำนวน 40 ทุน 46,500 บาท
+++++6. ทุนนักเรียนที่ความประพฤติดี เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 123 ทุน เป็นเงิน 125,000 บาท
และในพิธีมอบทุนการศึกษาครั้งนี้ มีคณะกรรมการสถานศึกษา หน่วยงาน องค์กรส่วนท้องถิ่น ผู้ปกครอง นักเรียนร่วมพิธีจำนวนมาก อัสนัย ภาพ / เรวดี ข่าว
 
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด