Information
การสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมครูโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 4 จังหวัดพังงา
       การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมครูโรงเรียนในฝัน ยกโรงเรียน รุ่นที่ 4 เพื่อเร่งพัฒนาศีลธรรมและคุณธรรมนำวิชาการให้กับนักเรียนควบคู่กับการปลูกฝังศีลธรรมเยาวชนเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีสู่อาเซียน โดยใช้กิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรม 6 มิติ กิจกรรมการเรียนรู้ 5 ห้องชีวิต เนรมิตนิสัย กิจกรรมตักบาตร จุดเทียนชัยและโคมประทีป ฯลฯ ซึ่งรุ่นนี้เป็นการอบรมสัมมนาฯ ครูโรงเรียนในฝัน สังกัด สพม.14 จังหวัดพังงา จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่โรงเรียนทับปุดวิทยา ตะกั่วป่า “เสนานุกูล” ตะกั่วป่าคีรีเขต และโรงเรียนคลองเคียนรัฐราษฎร์รังสรรค์ จำนวน 120 คน โดยจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 14 – 18 สิงหาคม 2556 ณ โครงการชุมชนบ้านน้ำใส ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา และในวันที่ 18 สิงหาคม 2556 เป็นวันเสร็จสิ้นการสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม รุ่นที่ 4 ได้มีการมอบวุฒิบัตรให้กับผู้ผ่านการอบรมโดยพระวิทยากร และนางสาว สุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผอ.สพม.14 ได้กล่าวสรุปและปิดการสัมมนาฯ ธนพร ภาพ / เรวดี ข่าว
 
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด