Information
การสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมครูโรงเรียนในฝันยกโรงเรียน รุ่นที่ 3 สพม.14
       สพม.14 จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมครูโรงเรียนในฝัน ยกโรงเรียน รุ่นที่ 3 ซึ่งดำเนินการพร้อมกันทั่วประเทศ ตามนโยบายเร่งด่วนของ กระทรวงศึกษาธิการ และ สพฐ. เพื่อเร่งพัฒนาศีลธรรมและคุณธรรมนำวิชาการให้กับนักเรียนควบคู่กับการปลูกฝังศีลธรรมเยาวชนเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีสู่อาเซียน สำหรับรุ่นที่ 3 จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 7 – 11 สิงหาคม 2556 เป็นการอบรมสัมมนาครูโรงเรียนในฝัน สังกัด สพม.14 จำนวน 7 โรงเรียน ณ โครงการชุมชนบ้านน้ำใส ตำบลล่ำแก่น อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา การจัดสัมมนา เชิงปฏิบัติธรรมครั้งนี้ ได้สอดแทรกความรู้ คุณธรรมและจริยธรรม ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมการเรียนรู้ 5 ห้องชีวิต เนรมิตนิสัย โดยจัดเป็นฐานประกอบด้วย ฐานห้องนอน ฐานห้องน้ำ ฐานห้องแต่งตัว ฐานห้องครัว และฐานห้องทำงาน เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เห็นความสำคัญของการฝึกคุณธรรม นิสัยดี มีวินัย รู้มาตรฐานวิธีการที่ถูกต้องของกิจวัตรใน 5 ห้องชีวิต ซึ่งเป็นการปลูกฝังนิสัยดีๆ และคุณธรรมให้กับผู้ปฏิบัติ และมีความตั้งใจที่จะนำไปฝึกกับตนเอง ครอบครัวและนักเรียน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมฐาน 6 มิติ ได้แก่ มิติศีลธรรม เพื่อให้มีเป้าหมายชีวิตที่ถูกต้อง มิติวิชาการ เพื่อคิดวิเคราะห์ และตัดสินใจถูกต้อง มิติสังคม เพื่อให้สร้างมิตรแท้เป็น สร้างมิตรภาพเป็นโดยไม่ละเมิดกฎแห่งกรรม มิติดำรงชีวิต เพื่อควบคุมตนเองเป็น และรักษาสุขภาพเป็น มิติอาชีพ เพื่อให้เห็นคุณค่าของอาชีพสุจริต และมิตินันทนาการ เพื่อพัฒนาความเป็นตัวของตัวเองอย่างมีสติ และทำงานที่ตนถนัด โดยผ่านกิจกรรมฐาน 4 ฐาน คือ ฐานการสอนสมาธิ ฐานการจัดตักบาตร ฐานการจัดระเบียบห้องเรียน และฐานสิ่งแวดล้อม รวมทั้งกิจกรรมอื่นๆ อีกหลายกิจกรรมที่มุ่งสร้างและปลูกฝังศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรม ในขณะเดียวกันครูสังกัด สพม.14 จังหวัดภูเก็ตก็ได้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมร่วมกับ สพป.ภูเก็ต ในรุ่นที่ 3 ด้วย โดยในวันที่ 10 สิงหาคม 2556 นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผอ.สพม.14 ได้เดินทาง ไปตรวจเยี่ยมผู้เข้าร่วมสัมมนาฯของจังหวัดภูเก็ต ณ วัดท่าเรือ อ.ถลาง จ.ภูเก็ต และวันที่ 11 สิงหาคม 2556 เวลา 11.00 น ได้ปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3 โดยนางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล กล่าวรายงานและสรุปผลการสัมมนา และพระวิทยากร มอบวุฒิบัตรให้กับผู้ผ่านการอบรม พร้อมกับปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3 เรวดี ภาพ / ข่าว
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด