Information
ครูสังกัด สพม.14 พร้อมใจปฏิบัติธรรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมโรงเรียนในฝันและโรงเรียนมาตรฐานสากล
       ข้าราชการครูสังกัด สพม.14 จังหวัดพังงา จำนวน 170 คน จากโรงเรียน 7 โรง ได้แก่ โรงเรียน กะปงพิทยาคม คุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม เกาะยาววิทยา ทุ่งมะพร้าววิทยา ดีบุกพังงาวิทยายน ท้ายเหมืองวิทยา และตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม พร้อมใจเข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมโรงเรียนในฝันและโรงเรียนมาตรฐานสากล ซึ่งจัดขึ้นเป็นรุ่นที่ 3 ของจังหวัดพังงา ระหว่างวันที่ 7 – 11 สิงหาคม 2556 ณ โครงการชุมชนบ้านน้ำใส ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวันนี้ (วันที่ 7 สิงหาคม 2556 ) เวลา 08.30 น. นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผอ.สพม.14 ได้เดินทางไปร่วมพิธีเปิดซึ่งมีการเปิดสัมมนาพร้อมกันทั่วประเทศและกล่าวต้อนรับข้าราชการครู พร้อมทั้งเน้นย้ำให้ครูที่เข้าร่วมปฏิบัติธรรมครั้งนี้มีความตั้งใจ เพื่อจะได้นำไปปลูกฝังนิสัยให้กับนักเรียน เป็นคนดี มีวินัย ตรงต่อเวลา รักความสะอาด สุภาพนุ่มนวล รักบุญกลัวบาป ซื่อสัตย์สุจริต ทั้งในโรงเรียนและวิถีชีวิตที่บ้าน ซึ่งในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม จะได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากพระวิทยากร โดยการบรรยายให้ความรู้ บรรยายพระธรรมเทศนา ปฏิบัติธรรม ตลอดจนมีการเข้าฐานกิจกรรมชีวิต 5 ห้อง ในการสร้างกระบวนการคุณธรรม เพื่อให้ความรู้และแนวทางแก่ผู้เข้าสัมมนานำไปถ่ายทอดให้กับนักเรียนต่อไป เรวดี ภาพ / ข่าว
 
     
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด