Information
สพม. 14 รับโล่รางวัลผล O-NET และการส่งเสริม สนับสนุนภาษาไทย ระดับประเทศ
       เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 รับโล่รางวัลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2555 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ อันดับที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ อันดับที่ 8 พร้อมกันนี้ นางละมุล รอดขวัญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รับโล่รางวัลศึกษานิเทศก์ส่งเสริม สนับสนุนภาษาไทย ระดับดีเด่น และนายพรเทพ แป้นเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีระนอง รับโล่รางวัลสถานศึกษาที่ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยประสบผลสำเร็จ ระดับดี จาก ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติประจำปี 2556 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี นอกจากนี้ โรงเรียนสตรีระนองยังได้รับเกียรติให้จัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ผลงานแก่ผู้อำนวยการ ข้าราชการครู และนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมหกรรมพัฒนาการบริหารจัดการและส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ในครั้งนี้ด้วย
 
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด