Information
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิด“อาคารเฉลิม พระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550” โรงเรียนสตรีภูเก็ต
       เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2556 เวลา 10.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด “อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550” ณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายกมล รอดคล้าย รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว ผอ.สพม. 14 ผู้บริหารสถานศึกษา คณาจารย์ นักเรียน ตลอดจนข้าราชการ ประชาชนในจังหวัดภูเก็ต เฝ้าฯ รับเสด็จ ในการนี้ นายกมล รอดคล้าย รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขันพื้นฐาน กราบบังคมทูลเบิกผู้มีอุปการคุณเข้ารับพระราชทานของที่ระลึก จากนั้นทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2555 โดย นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วย ว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวรายงาน ทรงทอดพระเนตรนิทรรศการฯ ฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะผู้บริหารและคณาจารย์ และทรงลงพระนามาภิไธยในแผ่นศิลาตามลำดับ ก่อนเสด็จกลับในเวลาต่อมา ภาพ โรงเรียนสตรีภูเก็ต / เรวดี ข่าว
 
     
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด