Information
สพม.14 จัดอบรมพัฒนาสมรรถนะครูแนะแนว
       สพม.14 จัดโครงการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมแนะแนว ระดับมัธยมศึกษา โดยจัดอบรมพัฒนาครูแนะแนวและรองผู้อำนวยการสถานศึกษาที่กำกับดูแลฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนละ 2 คน จำนวน 27 โรงเรียน ระหว่างวันที่ 26 – 27 กรกฎาคม 2556 ณ โรงแรมภูงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูและแนวให้มีคุณภาพครอบคลุมภาระงานและขอบข่ายในการจัดกิจกรรมและให้บริการแนะแนว ส่งเสริมผู้เรียนให้สามารถวางแผนการศึกษาและอาชีพได้เหมาะสมกับศักยภาพของตนเอง สามารถเป็นที่ปรึกษาให้นักเรียนได้มีโอกาสทางการศึกษาและอาชีพที่หลากหลายและตรงกับความถนัดองตนเองและส่งเสริมให้เด็กด้อยโอกาสได้รับการช่วยเหลือ รวมทั้งเพื่อเป็นการจัดตั้งเครือข่ายในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนรอบด้านของสถานศึกษาในสังกัด โดยในพิธีเปิดมีนายสมบูรณ์ เรืองแก้ว ผอ.สพม.14 เป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ และในการจัดอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผอ.สพม.14 นายธีร์ ภวังคนันท์ รองหัวหน้าศูนย์ ฉก.ชน. สพฐ. และนางสุภาณี มะหมีน ครูกศน.จังหวัดระนอง ซึ่งเป็นครูสอนดีของเด็กด้อยโอกาส เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมด้วย เรวดี ภาพ / ข่าว
 
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด