Information
รับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
       วันที่ 25 กรกฎาคม 2556 เวลา 17.00 น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดระนอง ณ โรงเรียนสตรีระนองอำเภอเมือง จังหวัดระนอง และทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนสตรีระนอง สังกัด สพม.14 โดยมีว่าที่ร้อยตรีเชิดศักดิ์ จำปาเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ หน่วยงาน องค์กร นักเรียน นักศึกษา ทุกสังกัดและประชาชน ในจังหวัดระนอง ร่วม รับเสด็จ ในการนี้ ว่าที่ร้อยตรีเชิดศักดิ์ จำปาเทศ ได้กราบทูลรายงานผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดระนอง เบิกผู้ทูลเกล้าถวายเงินเข้าโครงการ TO BE NUMBER ONE และเบิกผู้เข้ารับพระราชทานเข็มและโล่ ผู้สนับสนุนโครงการ TO BE NUMBER ONE สำหรับ สพม.14 นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว ผอ.สพม.14 พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดร่วมรับเสด็จ โดยนางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รับโล่พระราชทานในครั้งนี้ด้วย
       นายพรเทพ แป้นเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีระนอง กล่าวรายงานการดำเนินงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนสตรีระนอง โรงเรียนสตรีระนองมีนักเรียน 2,108 คน ด้วยความตระหนักถึงปัญหายาเสพติด และคุณค่าของเยาวชน โรงเรียนสตรีระนองจึงน้อมนำแนวทางพระราชทาน โครงการ TO BE NUMBER ONE มาดำเนินการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่เป้าหมายเยาวชนรุ่นใหม่ กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก ในแนวทางที่ถูกต้อง เหมาะสม มีค่านิยม “เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด” โดยผ่านชมรม TO BE NUMBER ONE และพัฒนาสู่รูปแบบศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE เพื่อให้นักเรียนสมาชิก TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนได้รับบริการตามแนวคิด “ปรับทุกข์ สร้างสุขแก้ปัญหาพัฒนา อีคิว” ซึ่งคาดหวังว่าจะสามารถเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจ และเสริมสร้างศักยภาพนักเรียน ทำให้สามารถมีพัฒนาการการดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดทุกรูปแบบ เรวดี ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด