Information
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดพังงา พัฒนาครูยกระดับคุณภาพการศึกษา
       วันที่ 24 กรกฎาคม 2556 นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว ผอ.สพม.14 เป็นประธานเปิดอบรมโครงการพัฒนาครูทั้งระบบจังหวัดพังงา เรื่อง กลวิธียกระดับคุณภาพการศึกษา ณ โรงแรมมุกดาราบีช วิลล่า แอนด์ สปา จังหวัดพังงา โดยเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดพังงา จัดอบรมพัฒนาครูในจังหวัดพังงา จำนวน 506 คน ตามโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณ จาก สพฐ. จำนวน 200,000 บาท เพื่อพัฒนาครูให้มีศักยภาพ และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และ เป็นการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพังงา จำนวน 13 โรงเรียน ให้สูงขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุพักตร์ พิบูลย์ เป็นวิทยากรบรรยายและให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ เรวดี ภาพ / ข่าว
 
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด