Information
สพม.14 ร่วมกิจกรรมเทศกาลวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชาจังหวัดพังงา
       เมื่อวันที่ 18 และวันที่ 19 กรกฎาคม 2556 ข้าราชการ สพม.14 นำโดยนางนิรมล วัชรานัทกุล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสเทศกาลวันเข้าพรรษา และวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2556 จังหวัดพังงา โดยร่วมกิจกรรมพิธีสมโภชเทียนพรรษา ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2556 ณ สำนักงานเทศบาลเมืองพังงา และในวันที่ 19 กรกฎาคม 2556 นำเทียนไปถวายวัด ณ วัดศรีนิคม ตำบลบางไทร อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกิจกรรมในวันสำคัญทางพุทธศาสนา และใช้กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ รวมทั้งธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีสำคัญทางศาสนาให้คงอยู่สืบไป ปรีชัย ภาพ / เรวดี ข่าว
 
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด