Information
สพม.14 จัดแข่งขันตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับรัฐสภา
       สพม.14 จัดแข่งขันตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับรัฐสภา รอบคัดเลือกระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามโครงการพัฒนาประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 ณ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อำเภอเมือง จังหวัดพังงา เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้แก่เยาวชน โดยมีนางนิรมล วัชรานันทกุล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.14 เป็นประธานการแข่งขัน มีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 16 โรงเรียนๆ ละ 2 คน การจัดการแข่งขันรอบคัดเลือกระดับเขตพื้นที่การศึกษา เป็นการคัดเลือกโรงเรียนที่ได้คะแนนสูงสุด 3 โรงเรียน เพื่อเป็นตัวแทนไปแข่งขันรอบคัดเลือกระดับภาค ซึ่งจะแข่งขันในวันที่ 6 สิงหาคม 2556 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานีต่อไป และผลการแข่งชันโรงเรียนที่ได้คะแนนสูงสุด 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสตรีภูเก็ต โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย และโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน หลังจากเสร็จสิ้นการแข่งขัน นายธีรชัย สังข์ทอง ประธานอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 เป็นผู้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุดและนักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมแข่งขันพร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ทุกโรงด้วย เรวดี ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด