Information
สพม.14 จัดพิธีมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะความสามารถด้านภาษาไทย เนื่องในโอกาสวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2556
       เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2556 สพม.14 จัดพิธีมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรให้กับนักเรียนและครูจากการดำเนินการโครงการพัฒนาการเรียนการสอบภาษาไทยและส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และเนื่องในโอกาสวันภาษาไทยแห่งชาติประจำปี 2556 ซึ่งได้มีกิจกรรมการแข่งขันทักษะความสามารถด้านภาษาไทย เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนสตรีพังงา จำนวน 3 รายการ คือ การแต่งกลอน อ่านเอาเรื่อง และการเขียนรายงานเชิงวิชาการ ในพิธีมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร นายธีรชัย สังข์ทอง ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 เป็นประธานและมอบโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตรให้กับนักเรียน โดยรางวัลที่ 1 มอบโล่ เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รางวัลที่ 2 มอบเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รางวัลที่ 3 มอบเงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รางวัลชมเชย มอบเงิน 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร และมอบเกียรติบัตรให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกคน นอกจากนี้ ในวันดังกล่าว มีคณะกรรมการจาก สพฐ.ประกอบด้วย นางสาวนิจสุดา อภินันทาภรณ์ นางธนาภรณ์ กอวัฒนา และนางสุนิสา ทิพย์พิทัก จากกลุ่มสถาบันภาษาไทย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.ลงพื้นที่ประเมินผลงาน นางละมุล รอดขวัญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ซึ่งเป็นผู้ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาด้านภาษาไทยจนประสบผลสำเร็จมีผล O-net สูงกว่าปี 2555 ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกรับรางวัลในระดับประเทศ และหากผลการประเมินผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ก็จะได้รับโล่รางวัลระดับประเทศ ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2556 ในงานวันภาษาไทยแห่งชาติประจำปี 2556 ณ โรงแรมไดมอล พลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี และในการนี้นางสาวนิจสุดา อภินันทาภรณ์ ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่ข้าราชการครูผู้ฝึกสอนนักเรียนในการเข้าร่วมแข่งขันทักษะความสามารถด้านภาษาไทยด้วย ปรีชัย ภาพ / เรวดี ข่าว
 
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด