Information
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน สพม. 14 รำลึกบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทย
       วันที่ 12 กรกฎาคม 2556 ณ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อำเภอเมือง จังหวัดพังงา ได้มีการ จัดงานวันประวัติศาสตร์ไทยขึ้น ซึ่งโรงเรียนได้จัดมาทุกปี เนื่องในโอกาสวันรำลึกถึงสมเด็จพระเจ้า บรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชนุภาพ พระบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทย เพื่อเป็นการเผยแพร่เกียรติคุณ และผลงาน ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เกิดการเรียนรู้ที่ชัดเจนและจดจำได้นาน ผู้เรียนเกิดความตระหนัก เห็นคุณค่า เกิดความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ไทยรวมทั้งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่น ตลอดจนเป็นการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ในชีวิตประจำวัน โดยนายกำจร อุทัยวจนพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน เป็นประธานเปิดงาน และมีคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา และข้าราชการ สพม.14 ร่วมงาน จำนวนมาก ในการจัดงานประวัติศาสตร์ไทยครั้งนี้ นักเรียนได้นำเอาเรื่องราว ตำนานที่เกี่ยวกับจังหวัดพังงา คือ ตำนานเขานางหงส์ มาแสดงเป็นละครประวัติศาสตร์ ซึ่งเขานางหงส์ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของจังหวัดพังงาที่มี่ตำนานเล่าสู่กันมานาน เรวดี ภาพ / ข่าว
 
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด