Information
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จจังหวัดพังงา เปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนทับปุดวิทยา สพม.14
       วันที่ 11 กรกฎาคม 2556 เวลา 17.00 น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดพังงา ณ โรงเรียนทับปุดวิทยา อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา และทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนทับปุดวิทยา สังกัด สพม.14 โดยมีนายธำรงค์ เจริญกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา หัวหน้า ส่วนราชการ ข้าราชการ หน่วยงาน องค์กร นักเรียน นักศึกษา ทุกสังกัดและประชาชน ในจังหวัดพังงา ร่วม รับเสด็จ ในการนี้ นายธำรงค์ เจริญกุล ได้กราบทูลรายงานผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดพังงา เบิกผู้ทูลเกล้าถวายเงินเข้าโครงการ TO BE NUMBER ONE และเบิกผู้เข้ารับพระราชทานเข็มและโล่ โดยมีนายสมบูรณ์ เรืองแก้ว ผอ.สพม.14 รับโล่พระราชทานผู้สนับสนุนโครงการ TO BE NUMBER ONE ด้วย +++++ผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดพังงา อยู่ในกลุ่มจังหวัด TO BE NUMBER ONE ต้นแบบระดับทอง มีศูนย์การเรียนรู้ ต้นแบบ ได้แก่ ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคพังงา และ ชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัทสุพารา จำกัด ปัจจุบัน มีชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา 204 ชมรม ในจำนวนนี้ได้พัฒนากิจกรรมของชมรมสู่รูปแบบ ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE แล้ว 25 แห่ง ชมรมฯในสถานประกอบการ 24 ชมรม พัฒนาสู่รูปแบบศูนย์ เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE แล้ว 3 แห่ง ในชุมชน 337 ชมรม พัฒนาสู่รูปแบบศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE แล้ว 2 แห่ง และชมรมฯในสถานพินิจ 1 ชมรม +++++สำหรับชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนทับปุดวิทยา ได้ดำเนินกิจกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 ปัจจุบันมีสมาชิก 1,102 คน มีการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ สร้างความตระหนักอย่างต่อเนื่อง ได้เป็นตัวแทนของจังหวัด เข้าประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากการเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดที่ผ่านมา คณะกรรมการชมรม ได้นำความรู้มาพัฒนางาน และได้ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์สู่ชุมชน เพื่อขยายเครือข่ายการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด สามารถสร้างกระแส “เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด” ในกลุ่มเยาวชนได้อย่างกว้างขวางเป็นที่น่าพอใจ และในวโรกาสอันเป็นมงคลนี้ ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนทับปุดวิทยา ได้พัฒนากิจกรรมชมรมสู่รูปแบบศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE เพื่อให้บริการแก่สมาชิกและเครือข่ายอย่างเข้มแข็งมีประสิทธิภาพ ภายใต้แนวคิด “ปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหา พัฒนา อีคิว” ต่อไป เรวดี ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด