Information
สพม.14 สรรหาและคัดเลือกประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14 ชุดใหม่
       หลังจากคณะกรรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ชุดเดิม หมดวาระลง สพม.14 ได้ดำเนินการสรรหาคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ชุดใหม่ โดยคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นผู้แต่งตั้ง จำนวน 14 คน ประกอบด้วย ผู้แทนองค์กรและสมาคม จำนวน 7 คน ได้แก่ นายวิชาญ จตุราบัณฑิต นายสุทธิโชค ทองชุมนุม นายวิชัช ไตรรัตน์ นายรุ่งโรจน์ บุญนาค นายจรุง สังขรักษ์ นายสมควร ดิษฐสุวรรณ และนายแพทย์พิสิฐ ยงยุทธ์ และผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 7 คน ได้แก่ นายปรีชา หนูน้อย นายบัณฑูร ทองตัน รศ.พันธ์ ทองชุมนุม พระเทพปัญญาโมลี นางสาวสุรางค์ บุญฮก นายสุเทพ ยงยุทธ์ และนายประวิทย์ เจริญงาน +++++วันนี้ ( วันที่ 8 กรกฎาคม 2556 ) สพม.14 ได้มีการประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ชุดใหม่ ครั้งที่ 1 / 2556 เพื่อพิจารณาสรรหาและเลือกประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมทั้ง แจ้งบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการฯ โดยการสรรหาและคัดเลือกประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา คณะกรรมการได้มีการเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 คน คือ นางสาวสุรางค์ บุญฮก และนายบัณฑูร ทองตัน และให้ลงคะแนนเลือกแบบลับ ผลปรากฏว่า ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 คือ นายบัณฑูร ทองตัน อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงานคดีแรงงาน ภาค 8 จังหวัดภูเก็ต และในการประชุมครั้งนี้ คณะกรรมการได้มีการพิจารณาเห็นชอบการเปลี่ยนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2556 และ เห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2556 เรวดี ภาพ / ข่าว
 
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด