Information
สพม.14 ซักซ้อมและเตรียมพร้อมรับการติดตามและประเมินกลยุทธ์
       เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2556 สพม.14 ประชุมบุคลากร เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมในการรับการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จากคณะติดตามฯ สพฐ.ที่จะมาติดตามและประเมิน ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2556 ที่จะถึงนี้ โดยมีนายสมบูรณ์ เรืองแก้ว ผอ.สพม.14 เป็นประธานการประชุม ซึ่งในการประชุมได้มีการซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลที่จะรายงานเป็นรายกลยุทธ์ ในแต่ละกลยุทธ์จะมีผู้รับผิดชอบในการรายงานและให้ข้อมูลต่อคณะที่จะมาติดตาม การเตรียมเอกสาร รวมทั้งการเตรียมการวางแผนการดำเนินการในการให้การต้อนรับ โดยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมรับการติดตามและประเมินฯ เพื่อแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินการฝ่ายต่างๆ ให้การติดตามและประเมินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เรวดี ภาพ / ข่าว
 
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด